0
Twój koszyk

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bohou.pl, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz zasady przetwarzania danych osobowych Klientów/ Usługobiorców przez Administratora.

2. Sprzedawca/Usługodawca

1.   Sprzedającym jest Marcin Trochim działający pod firmą: Marcin Trochim HOME DESIGN, pod adresem: ul. Kasztanowa 75 Dybów Kolonia 05-250 Radzymin, zarejestrowana w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 1251478610, REGON: 388486364, zwany także zamiennie „Usługodawcą”, „Wystawcą“ lub „Administratorem”.

2.   Kontakt z Sprzedającym/Usługodawcą można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@bohou.pl

3. Definicje:

Adres reklamacyjny – adres pod który należy wysłać wadliwy Produkt w związku z toczącym się postępowaniem reklamacyjnym: Aneta Trochim ul. Armii Krajowej 10/3, 05-250 Radzymin,

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Klient – konsument lub przedsiębiorca, który wyraził wolę zawarcia umowy sprzedaży produktu/ów dostępnych w sklepie internetowym bohou.pl,

Kodeks dobrych praktyk- kodeks o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 nr 171 poz. 120 z późn. zm),

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm),

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym oraz zasady świadczenia usług przez Usługodawcę drogą elektroniczną,

Sklep Internetowy – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.bohou.pl,

Strony – Sprzedający i Klient,

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,

Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu art. 535 par.1 Kodeksu cywilnego zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego,

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego,

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną , a której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej,

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.),

Wydanie – w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami jest to każdorazowo powierzenie przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi, zaś w przypadku umów zawieranych z Konsumentami – powierzenie przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi w przypadku, w którym Sprzedający nie miał wpływu na wybór sposobu dostawy towaru przez Konsumenta (w przeciwnym wypadku, za wydanie towaru uważa się umożliwienie Konsumentowi odbioru towaru w ustalonym przez strony miejscu dostawy),

Płatność – Płatność następuje w formie: bezgotówkowej: płatność przelewem na rachunek sklepu, lub płatności online (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.)

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

4. Podstawowe prawa i obowiązki stron

1.      Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje do sprzedaży Produkty fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

3.      Usługobiorca obowiązany jest do udostępniania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4.      Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.      W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych w sklepie internetowym w sposób niezgodny z regulaminem lub z obowiązującym prawem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności prawnej usługobiorcy.

6.      W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu korzystania z usług świadczonych w Sklepie Internetowym oraz zawarcia Umowy Sprzedaży Usługobiorca/ Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), urządzeniem podłączonym do sieci Internet oraz dowolną przeglądarką internetową.

II. Zawarcie Umowy Sprzedaży

5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

1.      Strony zawierają umowę sprzedaży w ten sposób, że Klient składa zamówienie za pomocą formularza „Zamawiam”, zaś Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie na adres podany przez Klienta wiadomości elektronicznej, zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz oświadczenie o przyjęciu go do realizacji.

2.      Złożenie zamówienia może nastąpić jedynie pod warunkiem oświadczenia przez Klienta, że przeczytał i akceptuje regulamin oraz zapoznał się z polityką prywatności.

3.      Do momentu kliknięcia w pole „Zamawiam” Klient może samodzielnie edytować podane przez siebie dane. Po wysłaniu zamówienia Klient może zwrócić się o ich zmianę do Sprzedającego za pomocą adresu poczty elektronicznej info@bohou.pl

4.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych przy składaniu zamówienia.

5.      Łączne koszty realizacji zamówienia obejmują cenę za Produkt oraz koszty dostawy zgodnie z podsumowaniem dokonywanym w formularzu „Dostawa i płatność”, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

7.      Sprzedający nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostawę poza opłatami wynikającymi z cenników operatorów.

8.      Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści Umowy Sprzedaży oraz informacji o których mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta następuje za pomocą opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego Regulaminu dostępnego w zakładce „Regulamin” a także poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pomocą wiadomości elektronicznej o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

6. Możliwe sposoby płatności

1.      Klient ma możliwość dokonania zapłaty w następujący sposób:

-przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: Marcin Trochim HOME DESIGN, Nr: 17114020040000320281097617

-za pomocą szybkich płatności Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

– za pobraniem – zapłata dla kuriera podczas odbioru.

(Art. 535
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
Art. 471
Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.)

2.      Klient jest zobowiązany do zapłaty w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3.      W razie nie odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w powyższym terminie Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży bez wskazywania terminu dodatkowego, potwierdzając powyższe za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

4.      Na podstawie na podstawie par. 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia – jesteśmy zwolnieni z wystawiania paragonów. Potwierdzeniem sprzedaży do reklamacji, zwrotów jest potwierdzenie mailowe lub numer zamówienia.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/podatki/sprzedaz-wysylkowa-bez-kasy-rejestrujacej-rozporzadzenie-mf,501955.html

5.      Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty kwoty wskazanej w podsumowaniu zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.

7. Czas realizacji Zamówienia

1.      Czas realizacja Zamówienia wynosi 1-2 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego, chyba, że w potwierdzeniu zamówienia Sprzedający wskaże inny termin. 

Torebki z działu OD RĘKI wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych.

8. Możliwe sposoby i terminy dostawy

1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium.

2.      Koszty dostawy oraz szacunkowy termin jej realizacji przedstawiane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

3.      Klient ma możliwość dokonania wyboru między następującymi sposobami dostawy:

4.      przesyłka pocztowa,

5.      przesyłka kurierska.

9. Odstąpienie od umowy (zwrot Produktu)

1.     Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

2.      Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres info@bohou.pl przed jego upływem.

3.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie, byleby wynikała z niego w sposób jednoznaczny wola Klienta będącego Konsumentem.

4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.      Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający potwierdził przyjęcie Zamówienia, zamówienie to przestaje wiązać Strony.

6.      Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.

7.      Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.”].

8.      Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

9y.   Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11.    Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym koszty odesłania Produktu Sprzedającemu.

10. Procedura reklamacyjna

1.      Rozróżnia się dwojakiego rodzaju reklamacje w Sklepie Internetowym:

2.      reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych,

3.      reklamacje dotyczące Produktów

4.      Oba rodzaje reklamacji należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bohou.pl

5.      W celu przyspieszenia realizacji procedury reklamacyjnej należy w opisie reklamacji zawrzeć następujące dane:

6.      opis zgłaszanej wady,

7.      datę wystąpienia wady,

8.      przedmiot żądania Konsumenta,

9.      dane kontaktowe osoby zgłaszającej wadę.

10.   Zgłoszenie reklamacji niezgodnie z powyższą procedurą nie wpłynie na jej skuteczności, a ma wpływ jedynie na szybkość rozpatrywania reklamacji.

11.   Brak ustosunkowania się w podanym terminie do reklamacji oznacza, iż Sprzedający/Usługodawca uznał ją za uzasadnioną.

12.   W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do zgłoszonych przez Klienta będącego Konsumentem wad Produktu konieczne będą bezpośrednie oględziny Produktu, a także w razie gdy jest to koniecznie do zrealizowania uprawnień wynikających z rękojmi przez Klienta będącego Konsumentem, Sprzedający wezwie go do dostarczenia mu Produktu na adres reklamacyjny na koszt Sprzedającego.

13.   Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji Produktu, zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumentem, ureguluje zobowiązania finansowe powstałe na skutek zrealizowania przez niego roszczenia z tytułu rękojmi.

11. Zasady odpowiedzialności Sprzedającego

1.      Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) reguluje w szczególności Kodeks Cywilny (przepisy artykułów 556- 576).

2.      Na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostaje wyłączona.

3.      Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu istniejące w chwili wydania Produktu lub które wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w chwili jego wydania.

4.      Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową, która w szczególności może polegać na tym, że Produkt:

– nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

– nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta będącego Konsumentem,

– nie nadaje się do celu, o którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

– została Klientowi będącemu Konsumentem wydana w stanie niezupełnym,

– w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta będącego Konsumentem, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.

5.      Wada prawna ma miejsce wtedy, gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6.      Klient będący Konsumentem ma następujące uprawnienia wynikające rękojmi:

7.      żądanie obniżenia ceny,

8.      odstąpienie od umowy,

9.      żądanie usunięcia wady,

10.   żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad.

11.   Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie z zastrzeżeniem przypadku gdy Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego lub gdy Sprzedający nie wywiązał się uprzednio z tego obowiązku.

12.   Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego sposobu usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

13.   W odpowiedzi na oświadczenie o obniżeniu ceny Sprzedający podaje wartość upustu, która wynika z różnicy wartości Produktu pełnowartościowego do Produktu wadliwego.

14.   Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

15.   Jeżeli z powodu wady rzeczy Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

12. Terminy dochodzenia roszczeń

1.      Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu Wydania Produktu.

2.      Roszczenie Klienta będącego Konsumentem o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu.

3.      Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy § 14 oraz ustępu 1 i 2 niniejszego paragrafu, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient będący Konsumentem dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

4.      W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ze Sprzedającym/ Usługodawcą oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

14. Produkty personalizowanie nie podlegają zwrotowi. 

W szczególności produkty, na których naszyta jest personalizacja z działu DODATKI DO TOREBEK. W innych przypadkach (zmiany wymiarów, materiałów) – możliwy jest zwrot, po uprzednim kontakcie ze sprzedającym.

III. Dane osobowe

15. Zasady przetwarzania danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca/ Usługodawca. Dane osobowe są przetwarzane i zbierane wyłącznie w celu świadczenia usług wskazanych w niniejszym Regulaminie lub realizacji umowy sprzedaży.

2.      Dane osobowe Usługobiorców/Klientów udostępniane są przez nich dobrowolnie. Z uwagi jednak na cel ich przetwarzania jakim jest realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej podanie danych w niepełnym zakresie bądź odmowa ich udostępnienia skutkuje nie zawarciem ww. umowy.

3.      Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących ich osoby oraz danych dotyczących składanych przez nich Zamówień oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bohou.pl

4.      W celu realizacji dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym z uwagi na cel umowy.

5.      W celu realizacji płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym w zakresie niezbędnym z uwagi na cel umowy.

IV. Postanowienia końcowe

16. Zmiana Regulaminu

1.      Usługodawca/Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu.

2.      W przypadku gdy zmiana Regulaminu ma miejsce w okresie związania Stron umową o charakterze ciągłym, Klienta wiąże Regulamin w wersji zmienionej, gdy łącznie zostały spełnione poniższe warunki:

3.      klient został powiadomiony drogą elektroniczną o zmianach Regulaminu,

4.      w ciągu 14 dni od momentu powiadomienia Klient nie złoży oświadczania o wypowiedzenia umowy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: info@bohou.pl

5.      W pozostałych przypadkach Klienta wiąże wersja Regulaminu obowiązująca w chwili zawarcia umowy.

17. Właściwość sądu

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

18. Przepisy odsyłające

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych